Kitaplar


 

 


(Ortak kitap)
 https://www.facebook.com/ozmenu  https://twitter.com/unalozmen

Ünal Özmen

Anasayfa

2000’ler, siyasal alanın ekonomik dönüşüme uyarlanmaya çalışıldığı yıllardı. Neoliberal ekonominin yarattığı eşitsizliğe rıza üretmek, kamuya ait mülklere el koymak ve kamusal hizmetleri piyasanın yatırımına açmak için kamunun ve kamusal denetimin ortadan kaldırılması gerekiyordu. Bu da kamusal ilişkilerin kurucu kültürünün, bilginin, bilgi paylaşımının, diyalogun ve toplumsal değerlerin aşındırılması ile mümkündü. O nedenle değerler, bilgi ve kültür kurumu olan eğitim saldırının ilk ve öncelikli hedefi oldu.
Okul yemeğinin son günlerde daha sık dile getirilmesi, toplumun bu konuyu seçim talebi arasına almasını sağlamaya yönelik muhalif kışkırtması sanılmasın. Öğrencilere devlet tarafından okulda yemek verilmesi, yoksulların besine erişemediği ve bu durumun açlık gibi yaşamsal bir tehdide dönüştüğü durumlarda gündeme geliyor.
06.11.2022
28.10.2022
Eğitim işkolunda örgütlü sendikaların 2'si "sol"da, 47'si "sağ"da duruyor. Sağdakilerin 5-10'u hariç diğerleri iktidar partilerinin çeperinde dolaşıyor. Sendika çokluğu ideolojik çeşitlilikten kaynaklanmıyor. Kamu işyerinde örgütlü sendikaların üye aidatını, öğretmenler odasına bir paket çay koymayan devlet ödüyor, çokluğun sebebi bu… Birkaç yüz üye bulan, giderini karşılayacak bir ofis açabiliyor. Masraflarının kamu bütçesinden karşılanması haliyle onları sendika olmaktan çıkarıp devlet dairesine dönüştürüyor.
Nicedir dil, düşünce ifade etmek için kullanılmıyor. Düşünce kavramlarla ifade edilir. Düşünmüyorsanız dil sizin için iletişim aracıdır, kavram bilgisine ihtiyaç duymazsınız. Olay ve olguyu göründüğü gibi tarif edip istek bildirecek miktarda sözcük dağarcığına sahip olmanız yeterli. Eğer düşünüyormuş gibi yapmaya kalkışır konuşmanızın arasına kavram serpiştirirseniz Nureddin Nebati ile Tayyip Erdoğan’ın durumuna düşersiniz. Hazine ve Maliye Bakanı veya Cumhurbaşkanı olmanız kavramın ifade ettiği düşünceyi değiştirmenize yetmez.
17.10.2022
14.10.2022
Bugün 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü; bu vesileyle öğretmenlerin eğitim sendikaları üzerinden siyasetle kurduğu ilişkiye değinmek istiyorum.
Yusuf Ziya Özcan, üniversite sayısını ve kontenjanını artırmadaki katkısından dolayı Memur-Sen tarafından 2012’de ödüllendirildi. Şimdi ise birçok üniversitenin kapanması demek olan eğitim fakültelerini kapatmak, verdiği kontenjanları geri almak isteyen muhalif bir politikacı. Kararlarının soruna yol açtığını on yıl sonra görmüş olabilir, kabul; fakat ikna edici olabilmesi için bugün sorunun sebebi olarak gördüğü kararlarının ödülü olarak aldığı teşekkür plaketi ile ebruli tabloyu sahiplerine iade etmesi gerekiyor.
06.10.2022
24.09.2022
"Eğitim sisteminin normalleşmesi, yani kendisi kadar başkalarının da iyiliğini isteyen, bilimin bilgisinden yararlanma becerisine sahip çağdaş yurttaşlar yetiştirebilmesi için din eğitiminin modern eğitimin içinden çıkarılması gerekiyor." demiştim önceki hafta. Bu ifadeyi, başlığı soru yapan "nasıl"ın yanıtı olarak da alabiliriz.
Bizim örgün eğitim sisteminde dini eğitim veren iki okul türü, dini olmayan (güya laik) okullarda ise zorunlu ve zorunlu seçmeli 4 din dersi var. Türkiye’de iki milyona yakın öğrenci din öğretimi yapan 5 bin 138 okulda (Anadolu imam hatip lisesi, imam hatip ortaokulu, açıköğretim imam hatip lisesi) eğitim görüyor. Okul ve dini ders sayısı arttıkça haliyle derslere girecek din görevlisi sayısı da artıyor. Nitekim her atama döneminde öğretmenlerin yüzde 10’u din görevlisi oluyor. Dün atanan 20 bin öğretmenin 1218'i din görevlisiydi. Teknoloji Tasarım dersinin payına düşen öğretmen sayısı 87!
17.09.2022
17.09.2022
TTB sendika değil, ancak yüzde 70'i bir sendika üyesi olan öğretmenler, meslek örgütü olan TTB kadar sendikal tepki ortaya koyamadılar. Eğitim sendikaları sendikal eylem yerine sosyal medya mesajlarıyla seslerini duyuracaklarını sanıyor, fakat Twitter yankıyı dışarı yansıtmayan kapalı bir oda. Yüz öğretmenin aynı anda çay içtiği öğretmenler odasında mesleklerini ilgilendiren hayati bir konuda yüz yüze konuşmayı başaramazken sosyal medyadan sonuç ummak beyhudedir.
Bildiğiniz gibi ders kitapları müfredata uygun olarak hazırlanır ve ders işlenirken ders kitapları kullanılır. Yani ders kitabı temel ve zorunlu eğitim materyalidir. Kaynak kitapların ise eğitim aracı olarak kullanılması zorunlu değildir. O nedenle adı yardımcı kaynaktır. Fakat MEB, zorunlu ve temel ders kitaplarını özel sektöre yazdırıp onlardan satın alırken yardımcı kitapları hem kendisi hazırlıyor hem özel yayınevlerinden alınmasını yasaklıyor!
17.09.2022
17.09.2022
Diyanetin ve İslamcı siyasetçilerin ahlak ve hukuk zemininde üretilen bilgiyle ne işi olabilir? Bir de bu bilginin öğretilip işlenmesinden yani bilimsel süreçlerden geçmiş olmasından söz ediliyor. İlginç, ilginç çünkü dinler, bilginin, deneyimlerin zihinsel işlemden geçerek elde edildiğini kabul etmez. Bunu kabul eden Tanrı’yı inkâr etmiş sayılır. Dinler için bilgi, Tanrı’nın insanın kalbine yerleştirdiği ve insanın kullanıcısı olduğu sezgisel bir "şey"dir. O nedenle dinler "Güncel ihtiyaçların giderilmesi ve çağın meselelerinin çözümü"ne eğitim yoluyla elde edilip işlem görmüş bilgi ile çare aramaz. Bu Tanrı'yı bir kez daha inkar etmek olur.
Teorik (kuramsal) yazan biri, ele aldığı olay veya olgu hakkında bir iddiada bulunuyordur. İddiasını açıklarken sadece kavram kullanmıyor,  tanımlamalar yapıyor, gözlemlerine yer veriyor, kendisini harekete geçiren ilkelerinden söz ediyor. Dahası iddiasına bilimsel dayanaklar sunuyor. Bu da kuramsal yazıları ve sözleri daha da karmaşıklaşıyor. ‘Hele şimdi bunun sırası mı’ deyip okuduğumuzu veya dinlediğimizi başlamadan kapatıp susturuyoruz.
14.06.2022
20.05.2022
“Milliyetçilik”le kurulan cümlenin, etnik köken gözetmeyen vatandaşlık anlamında Fransız ulusçuluğunu kastettiği iddia edilebilir. Fakat cümleye “Türk milliyetçiliği” ile başladığınızda etnik kategorilerden söz etmiş, “biz” ve “onlar” demiş olursunuz. “Biz” ve “onlar”, diğer topluluk ve toplumlara, giderek cinsiyetlere, tercihlere ve sonunda size benzemeyenlere kadar uzanan değişmez, uzlaşmaz sakat tutumun davranışa dönüşmüş halidir; ayrımcılıktır. Bu bakımdan etnik önyargıya sahip hiç kimse, hiçbir siyaset ırkçılıktan, yabancı düşmanlığından, ayrımcılıktan kurtulamaz.
Eğitim, insan eyleminin bilgiye yani teoriye dayanması gereğinden ortaya çıkmış; uzak ve karmaşık planlara ve üst düzey amaçlara yönelinmesi ise planlı yürütülmesini gerekli kılmıştır. İlk müfredatı da bireye, aile ve kabile düzeninden toplum düzenine geçişte gerekli olacak kolektif bilgi ve becerileri kazandırmaktı. Antik Yunan'da, toplumsal yaşam teorisi olarak etik ilkelerle birlikte iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, doğruyu yanlıştan ayırma yolları öğretiliyordu. İlk öğretmen Sokrates (ondan önce de Sofistler), insanlara yönetime katılma ve haklarını savunma yol ve yöntemlerini öğretiyordu. İnsan eylemini vahiylerin belirlediği dönemin ardından tekrar sahneye çıktığında eğitimin iddiası değişmedi.
13.05.2022
29.04.2022
Ekonomik krizler, insani krizlerin anası olduğuna göre krizlere çare bulması beklenen eğitimi de kaçınılmaz olarak krize sürükler. Özellikle piyasanın ihtiyacını karşılamak üzere kurgulanmış ve metalaşmış eğitimin ekonominin krizinden payına düşeni fazlasıyla almaması olanaksızdır. Çünkü o da alınıp satılan endüstriyel ürünlerden biridir artık. Yoksulları daha yoksul, zenginleri daha zengin eden ekonomik krizlerin, hayatın diğer alanlarındaki kaybedeni de değişmez; sosyal ve siyasal kaybedeni yoksullar, kazananı zenginler olur.
Diyanet Akademisi Kanunu çıktıktan bir ay sonra, 7 Nisan 2022’de Resmî Gazetede yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne imam hatip ortaokulu ve imam hatip liselerinin tüm öğretim programlarını hazırlama görevi verildi.
24.04.2022
17.04.2022
MEB’in, çocukları ekonomik ve sosyal gelişmişlik durumuna göre farklı okullarda toplaması, sınıf ayrımcılığının ötesinde, Hintlilerin etkisini kırmaya çalıştığı 3 bin yıllık kast sistemini model alıp yaşatmaya çalışmaktan başka bir anlama gelmez. Daha iyimser bir yorumla, çocuk emeğini ekonomik büyümenin itici gücü olarak kullanan 18. yüzyıl İngiltere’sine dönüş özlemidir.
Diyanet Akademisi Kanunu, 3 Mart 1924’te kaldırılan Şerriye ve Evkaf Vekaletinin yeniden tesisi anlamına geliyor. Şerriye ve Evkaf Vekaleti, cumhuriyet kurulmadan önceki eğitimi dahil din işleri ve vakıfların yönetiminden sorumlu bakanlıktı. Din eğitimi, aynı gün çıkarılan Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) yasası ile Milli Eğitim Bakanlığına, vakıfların yönetimi ise Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildi. Diyanet Akademisi Kanunu, din ve dini eğitim veren kurumların yönetimini yüz yıl sonra tekrar Diyanete bırakıyor.
05.04.2022
25.03.2022
Bu yazı, dünkü yazının devamı niteliğinde olacak, tasarıyla neyin tasarlandığını anlatacaktım. Komisyon tutanağını okuyunca dağıldım! Kanunlarımızın hangi kalemlerden çıktığını, hangi süreçlerden geçtiğini siz de bilin istedim.
Diyanet Akademisinin faaliyeti Diyanet personeli ile sınırlı olmayacak. Akademi, halen Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen kurs, yurt ve pansiyon açıp yönetmeye ek olarak İslami ilimlerin öğrenilmesine yönelik çalışmalar yapacak, eğitim merkezleri açacak, buralarda uygulanacak eğitim programlarını ve materyallerini hazırlayacak; alan araştırmaları, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapacak.
04.03.2022
04.03.2022
Bu taraftan bakıldığında ikisi arasında bir fark görünmüyor. Biri TRT’de, diğeri özel televizyonlarda yorumculuk yaparken cumhurbaşkanı başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Politikalar Kurulu ve birçok kamu kurumunun yönetim kurulu üyesi olmuş. Cumhurbaşkanının faiz sebep, enflasyon sonuç tezi ekonomist Yiğit Bulut’a aitse faizle ilgili ayetin nas olduğu fikri İslam felsefecisi İbrahim Kalın’a aittir. Kısacası, varsa bile farkları aynı kişiye hizmet etmek bu iki kişiyi birbirinden ayırt etmemizi imkansızlaştırıyor.
YÖK’ün üniversiteye girişte aranan baraj puanını kaldırması birkaç eğitimci dışında pek kimsenin gündemini meşgul etmedi. Bazı bölümlerin hariç tutularak sınavın kaldırılması olarak da yorumlanması gereken kararın, eğitimcileri aşan siyasi yönleri var. Hangi ihtiyacın YÖK’ü böyle bir karar almaya zorladığına baktığınızda bir tek eğitimsel neden göremiyorsunuz. Aksine, ardında Erdoğan’ı görüyorsunuz.
25.02.2022
18.02.2022
Giuseppe Fava ile Uğur Mumcu ilişkilendirmesi ikisinin de gazeteci olmasından kaynaklanmıyor: İkisi de ocak ayında (Fava, 5 Ocak 1984’te, Mumcu 24 Ocak 1993'te) katledildi. Giuseppe Fava otomobilinde kurşunla, Uğur Mumcu otomobilinde bombayla öldürüldü. Fava, mafya-ticaret-siyaset üçlüsü, Mumcu, mafya-ticaret-siyaset-tarikat dörtlüsü arasındaki bağlantıyı deşifre ediyordu. Fava hukukçuydu, Mumcu da… Fava’nın tetikçisi mafya, Mumcu’nun tetikçisi dini cemaat elemanı olsa da iki gazetecinin ölüm emrini veren siyasetti. Fava ile Mumcu ülkelerinde aynı sıfatla anılıyor “Yazar, araştırmacı gazeteci, oyun yazarı ve antimafya aktivisti.”
Ümmet-i İsa oğullarından birinin “Adamı niye öldürdünüz lan!” diye ümmet-i Musa oğullarından birinin yakasına yapıştığını anlatan öyküyü bilirsiniz: Bir Katolik “Niye öldürdünüz lan adamı!” diyerek Musevi’nin yakasını toplamış. Musevi “Ben kimseyi öldürmedim” dedikçe Katolik, faili ikrara zorlamaya devam etmiş “Sizdiniz lan adamı öldüren!”. Musevi, çıkarabildiği boğuk bir sesle “Kimden söz ediyorsun kardeşim?” diye sorabilmiş. “İsa’yı lan, İsa’yı öldürdünüz!” diye haykırmış Katolik. Musevi “İki bin yıl önce olmuş bir olay, benim suçum ne beyim!” savunmasının adamı aydınlatıp şerrinden kurtulacağını düşünürken suratına yediği yumruğa eşlik eden şu sözü duymuş “Ben yeni duydum lan!” ...
28.01.2022
21.01.2022
Bazıları, düşüncelerini karşı oldukları fikir ve eylemler üzerinden ifade eder. Genellikle düşünceleri savunulacak kadar güçlü olmayan kişiler böyle yapar. Diğerini değersizleştirdiğinde veya ortadan kaldırdığında kendi fikirlerine yer açılacağını düşünürler. Bu, Erdoğan’ın sık başvurduğu bir yöntem…
Bunca yıldır yazar dururum, özetle deseniz eğitimin son yirmi yılını bu kadar net ifadelerle anlatamam. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 73 saniyede eğitimde gelinen noktanın sadece nedenini, failini, sonucunu ve oradan çıkışın çözümünü izah etmiyor; cemaat yurdundaki dini baskıya dayanamayan Enes Kara’yı intihara sürükleyen süreci de işaret ediyor.
14.01.2022
13.01.2022
Özellikle öğretmenlerin aynı işi, aynı araç ve yöntemlerle aynı amaca ulaşmak için yapanlar arasında üstünlük sıralaması yapılmayacağını bilmesi gerekir. Aynı müfredat ve yöntemlerle işlenen ve öğrenci başarısı merkezi sınavla ölçülen her hangi bir dersi aynı yaş ve sınıf seviyesine veren öğretmenlerden her birinin stajyer, düz öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen olmasının amacın gerçekleşmesine katkısı ne olabilir?
AKP, ilk zamanlarda bakanlık bürokratlarıyla il, ilçe ve okul yönetici seçiminde başvurduğu bu yöntemi öğretmen seçimine kadar indirdi. Sonunda bardağı taşırdı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da sokağa indirdi. Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı önüne giderek hangi vicdana, hangi adalete, hangi ahlaka sığar bu yaptığınız dedi. Birkaç saat sonra bakandan gelen yazılı yanıt 2004’tekinin aynısıydı:
07.01.2022
31.12.2021
Yoksullar neden okula başlama yaşıyla daha çok ilgiliyken okuldan çıkış yaşını belirleyen zenginler oluyor? Okula başlama yaşını pedagoji belirlerken bitirme yaşının belirlenmesi neden piyasaya bırakılıyor?
Elbette profesörler de saçmalar, hatta en çok onlar saçmalar. Bence saçmalamaktan korkan profesör olmamalı. Çünkü bir şeyleri değiştirmeye çalışan biri olarak profesörün fikirleri sıradan fikir sahiplerine anlamsız yani saçma gelir. Profesör saçmalamıyor, toplumun önemli bir çoğunluğu fikirlerine katılıyorsa yeni bir şey söylemiyor demektir. Eğitimsiz çoğunluğun itibar ettiği fikrini bir başka profesör saçma buluyorsa o profesör zırvalamış olur.
26.12.2021
24.12.2021
Zulal Atalay Laçin Aksaray Üniversitesine giderken elinde bir referans mektubu, mektup yoksa ilgili kişiler mutlaka önceden bir veya birkaç telefon almış olmalı. Kim bunlar? Kadın Uluslararası İlişkiler Bölümüne profesör yapıldığına göre bu kimlerden biri veya birkaçı siyaset bilimi profesörü olmalı. Üniversiteyi kör edecek kadar parlak bu profesör veya profesörler kim?
MEB Şûra’nın tavsiyelerine uyacaksa neden 30. sıradaki“Okullarda ücretsiz öğle yemeği veya beslenme desteği sağlanmalıdır.”tavsiyesini atlayıp işe ta 125. sıradaki “din”den başlıyor. Hem de çocuklar İslamcıların değer saydığı şeylere ve “din”e tok, ekmeğe açken. Çünkü yemeğin bir maliyeti var, dinin yok; çünkü karar yasal değil, fiili durum yaratılmak isteniyor…
17.12.2021
10.12.2021
Gelişmiş ülkeler, zorunlu temel eğitimi ortalama 10 yılda, eğitim yaşını 16’da tamamlarken Türkiye, zorunlu temel eğitimi zorunlu din eğitimine dönüştürebilmek amacıyla zorunlu eğitim süresini 12 yıla, okuldan ayrılma yaşını 18’e çıkardı. Meslek eğitimini zorunlu eğitimin içinde tutan bu karar, esnaf talebi olduğu kadar İslamcı propagandanın süresini uzatmakla da ilgiliydi. Batı, zorunlu eğitim süresinde mesleğin bilgisini verirken (Zorunlu eğitimin bir aşamasında mesleğe hazırlamakla mesleğin eğitimini vermek aynı şey değildir.) Türkiye’nin henüz meslek seçme bilgi ve olgunluğuna erişmemiş çocuğu işgücüne dönüştüren meslek eğitimi veriyor olmasının ne ekonomik ne pedagojik izahı olabilir.
Doktorun yazacağı reçeteyi hastanın belirleyemeyeceği gibi eğitimin de herkesin müdahil olamayacağı uzmanlık isteyen, dolayısıyla bilime bırakılması gereken tarafları vardır. Fakat reçete düzenlemiyor olsa da sağlık hizmetinden yararlanmasına engel unsurları sorgulaması gereken hasta gibi ebeveynin de içeriğine müdahil olmadığı eğitim sistemine çocuğum neden öğretmensiz, neden tercihine uygun okula gidemiyor, eğitimin maliyetini neden ben karşılıyorum; çocuğumun güvenliği, sağlığı, ulaşımı, beslenmesi neden sağlanmıyor diye sorma hakkı vardır.
03.12.2021
26.11.2021
yaptırdığı son “açlık-yoksulluk” araştırmasında (5 Kasım) 4 kişilik ailenin açlık sınırını 3 bin 27, yoksulluk sınırını 8 bin 595 lira olarak belirleyen sendikanın, çalışanlarının yüzde 60’ını açlık sınırının altında bir ücretle (2 bin 825 Tl) çalıştıran işverenin her bir cümlesinin ardından hurra ayağa fırlayıp “Dik dur eğilme, memurlar seninle” diye yırtınırken konuşmacıyla birlikte muhalefeti yuhalamasına ne dersiniz? Siz ne derseniz deyin ama ben ona sendika demem.
Muhalefet deyince akla ilk gelen CHP oluyor. O nedenle derli toplu ama mutlaka diyalektik tutarlılığı olan manifesto CHP'den bekleniyor. Fakat CHP, kendi tabanının beklentisini ifade etmekte oldukça zorlanıyor. Bu da partiyi neoliberal iktisadın diline hapsediyor. Oysa CHP'nin kendisini daha rahat anlatacağı iyi bildiği kültürel, sosyal ve siyasal bir dili var. Eğer CHP "dostlarımız" dediği partilerin aralarındaki ideolojik farkı fark etmesinin ittifak ilişkilerini bozacağını düşünerek kültürel, siyasal ve sosyal talepleri dillendirmekten kaçınıyorsa buna gerek yok. Çünkü ...
19.11.2021
12.11.2021
Erdoğan’ın, başarısızlığın kendi dışında nedeni olarak göstereceği faillere ve yoksulların hoşuna gidecek çıkışlara ihtiyacı var. Aksi halde aklı başında hiçbir politikacı iktidarının 20. yılında 20’ncisini düzenlediği şûraya fırsat eşitliği temalı bir başlık koymaz. Bunca yıl ne halt ettiniz deneceğini bilir.
“Cumhuriyet Kültürü” ya da “Ulusal Kültür”, kültürü, kültürün en zayıf halkası olan gelenek-görenek, örf, adet ve inançlardan ibaret sananların aksine yurttaşlar topluluğu olan ulus değerlerini ifade eder. Cumhuriyet, insanı edilgen (pasif) kul olmaktan kurtarıp, değiştiren ve dönüştüren kültür öznesi yaptı. İnsan, öznesi olduğu, üretimine katıldığı kültürün Et Balık Kurumu binası gibi yıkılmasına, herhangi bir devlet kurumu gibi ele geçirilmesine izin vermiyor.
07.11.2021
07.11.2021
Vakfedeni (bağışçısı) devlet olan vakıfların ne mütevelli heyeti ne yönetim ve istişare kurulları elini cebine atmaz. Sahibi oldukları, yönettikleri vakıflara bir kuruş katkıları olmamıştır. TÜGVA’yı, TÜRGEV’i, ENSAR’ı ve benzeri vakıfları kuran, yöneten ve bu vakıfları geçim aracı olarak kullananlardan varsa katkısı olan çıksın ortaya. Sadece bunlar değil, cemaat ve üniversite vakıflarının da tek vakfedeni devlet, yani kamudur.
Vakıflar kâr amacı gütmez, kanun öyle diyor. Fakat Türkiye’de vakıflar, sömürü düzeninin en acımasız işletmeleri olarak faaliyet gösteriyor. O nedenle hiçbir vakfı bir yardım kuruluşu olarak göremeyiz.
15.10.2021
15.10.2021
Muhalefetin iki büyük partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener il il, ilçe ilçe, köy köy gezip tarımın, ticaretin ve çalışma hayatının sorunlarını yerinde tespit ediyor. Tespit etmekle kalmıyor sanayicinin, esnafın, çiftçinin, işçinin, işsizin, memurun, emeklinin sorunlarını nasıl çözeceklerini de anlatıyorlar. Fakat eğitim, ...
İnsanlar, temel ihtiyaçlarından biri olduğunu fark ettiğinden beri eğitimin peşi sıra, gittiği yere kadar gitmekte kararlı. Köyden şehire, şehirden başka ülkelere… Gideni geriye döndürmek zor ama okullarını, sağlık ocaklarını işler halde iade ederek insanları yerinde tutmak mümkün.
24.09.2021
17.09.2021
Aşıların koruyuculuğuna, organ naklinin hayat kurtardığına, dünyanın düz olmadığına veya aktarma yoluyla benimsenmiş kanıtsız bilgilerin sanıldığı gibi olmadığına inançlı birini ikna etmek için ya inancının bilimin bilgisiyle çelişmediğine ya yeni bilginin inancına ters düşmediğine ikna edilmesi gerek. İnsanlığın düşünce serüveni, zaman almakla birlikte bunun mümkün olduğunu gösteriyor. Mümkünatı olmayan ise sahte bilginin bilim bilgisiyle tamir edilmesidir. Çünkü...
Aşı karşıtlığının bilimsel gerekçesi olamaz; o nedenle sağa doğru baktıkça bilimden uzaklaşıldığı ve aynı oranda aşı karşıtlarının sayısının arttığı görülür.
17.09.2021
03.09.2021
Gerçek anlamda kamusal eğitimin çerçevesini çizen ve politik ifadeye dönüştüren Marx ve Engels oldu.
Taliban, kapitalizmin dinle girdiği yarım asırlık kirli ilişkinin ürünüdür.
03.09.2021
03.09.2021
The Paper, gazete üzerinden siyaset, mafya, medya, kilise ve sermaye ilişkisini anlatıyor. Diziye başladığınızda olayın Tükiye’de geçtiğini düşünüyor, her bir rolün Türkiye’deki kahramanlarını gözünüzde canlandırabiliyorsunuz.
Yasalar, ahlakı yargıyı işlemez hale getirerek toplum denetimini devre dışı bırakır. Yasaların demokrasiyle ilişkilendirilip yasa devletlerinin ortaya çıkmasıyla toplum çeşitlenen ilişkilere ahlaki kurallar belirlemede zorlandığı gibi kendi yasasına (ahlak) saygısını da bağlılığını da yitiriyor.
03.09.2021
03.09.2021
Batılı eğitim araştırmacılarından öğrendiğimize göre öğrencileri belli aralıklarla değerlendirip tasnif eden ilk okullar Cizvit kolejleri olmuş. Yedi öğrenci tarafından kurulan geç dönem (1534) Hıristiyan tarikatlarından biri olan Cizvitler, eğitimin önemini fark eden ilk tarikat olmuş. Öğrenilmesi gereken konuların ve okul eğitiminin kazandırması gereken becerilerin (müfredat) belirlenmesinde, okunacak edebi metinlerin seçiminde öncü olmuşlar.
Metalaşan eğitimin sınav soruları, hırsızı cezbedecek meta değerine sahip. O nedenle ÖSS, KPSS, LGS velhasıl ne kadar sınav varsa hepsinin sorularını çalıyorlar. Çaldıkları sorularla onlar adaletin teminatı polis, asker, hakim, öğretmen olurken diğerleri onlara sayın diyen vatandaş olarak kalacak.
21.06.2021
21.06.2021
 1  ...